دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حسن روزبهی

مجموعه ای شامل اشیاء زندگی روزمره که برخی از آنها متعلق به مروارید لشگری (۱۳۴۶-۱۲۸۰ ش)، مادربزرگ حسن روزبهی (صاحب مجموعه)، بوده است و برخی دیگر متعلق به فاطمه عنتیقه چی (متولد حدود ۱۲۷۵ش)، مادربزرگ وحیده فرمانی (همسر حسن روزبهی).

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت بهمن ۱۳۹۲
  • آخرین ویرایش ۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
  • شماره اخذ 14124
  •