دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شاهین و آرسینه بازیل

در این مجموعه عکسها، برخی اسناد، و کارهای دستی هریپسیمه آبراهامیان (۱۸۸۴-۱۹۵۷)، لی لی بازیل (۱۹۱۸-۱۹۵۳)، و ابی هاروطونیان (۱۹۱۵-۱۹۹۴) گردآوری شده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    این مجموعه را شاهین و آرسینه بازیل در زمستان ۱۳۸۹ در اختیار ما قرار دادند.

  • تاریخ سه دهه نخست قرن چهاردهم
  • آخرین ویرایش ۲ دى ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 1144
  •