دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیگم جان خانم

دختر بدر جهان خانم و فتحعلی شاه، همسر محمد قاسم خان اعتضادالدوله قاجار قوانلو و مادر ملک جهان خانم مهد علیا؛ او مرید عارف حاجی ملا رضا همدانی بود و در گفتار و بدیهه سرایی و سرودن اشعار مهارت داشت.

سلیمانی، کریم، القاب رجال دوره قاجاریه، نشر نی، تهران، ۱۳۷۹، ص ۱۸۴؛ و هومن فرّهی، «طیبه قاجار»، دايرة المعارف زن ایرانی، به سرپرستی مصطفی اجتهادی، جلد دوم، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۶۷۵ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید