دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بانو

دختر جمشید وفادار؛ خواهر مرزبان و بامس؛ در کودکی فوت کرد.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه‌ خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید