دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سید محمد آل آقا

پسر زهرا خانم و سید اسماعیل آل آقا (اقوام الواعظین)؛ برادر فخرالسادات حاج قاسم شربت دار و سید جواد صدودی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید