دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آقا سید عبدالله

پسر سیده نساء طباطبایی و حاجی قاسم شربت دار؛ برادر میرزا علی اکبر شربت دار؛ همسر زهرا خانم (دختر میرزا محمد حسین وزیر دفتر)؛ و پدر فخرالسادات

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید