دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ویکتوریا خانم

دختر سلطان محمد میرزا؛ نوه دختری انوشیروان خان اعتضادالدوله؛ و خواهر زینت خانم شوکت الدوله و کوکب خانم میمنت السلطنه

این اطلاعات از طریق اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید