دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

موچول خانم

دختر عصمت خانم (طایره) و مهرعلیخان نایب نسقچی باشی؛‌ همسر محب السلطان

این اطلاعات از طریق اسناد آرشیو ملی بهائی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید