دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسدالله میرزا نایب الایاله

پدر هدیه ملک خانم جمال السلطنه

سلیمانی، کریم. القاب رجال دوره قاجاریه، تهران: نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۱۹۱. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید