دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خورشید کلاه خانم شمس الدوله

خورشید کلاه خانم شمس الدوله دختر طاووس خانم تاج الدوله و فتحعلی شاه قاجار بود. عبدالله خان امین الدوله اصفهانی او را برای پسرخود، میرزا علی محمد خان نظام الدوله، خواستگاری کرد. طاووس خانم مخالف این وصلت بود و فتحعلی شاه به عبدالله خان امین الدوله پیشنهاد داد تا یکی دیگر از دختران خود را به عقد پسرش در بیاورد. اما امین الدوله به علت تقرب تاج الدوله اصرار بر این ازدواج داشت. فتحعلی شاه سرانجام نظر همسر خود تاج الدوله را جلب کرد و خورشید کلاه خانم با میرزا علی محمد خان نظام الدوله ازدواج کرد. خواهران و برادران تنی شمس الدوله: محمد میرزا سیف الدوله، احمد میرزا عضدالدوله، فرخ سیر میرزا نیرالدوله، مرصع خانم، و شیرین جهان خانم.

سلطان احمد میرزا عضدالدوله. تاریخ عضدی، به کوشش دکتر عبدالحسین نوایی. تهران، نشرعلم، ۱۳۷۶. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید