دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آغا سرور خان اعتماد الحرم

حاجی آغا سرور خان ابتدا خواجه دوستعلی خان معیرالممالک (نظام الدوله) بود و از سال‌ ۱۳۰۵ ق خواجه باشی ناصرالدین شاه شد و به او لقب اعتماد الحرم داده شد. از سال ۱۳۱۳ ق به تبریز رفت و تا سال ۱۳۲۴ ق خواجه باشی یا آقا باشی محمد علی میرزای ولیعهد بود.

سلیمانی، کریم، القاب رجال دوره قاجاریه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۳۴. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید