دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آغا جوهر معتمد الحرم

ت ۱۲۱۸ ق
و ۱۳۰۵ ق

حاجی آغا جوهر که خواجه فتحعلی شاه و در اواخر عمر خواجه‌ باشی ناصرالدین شاه شد. او در سال ۱۲۹۵ ق ملقب به معتمدالحرم شد.

سلیمانی، کریم، القاب رجال دوره قاجاریه، نشر نی، تهران، ۱۳۷۹، ص ۱۵۹. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید