دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لیلی

همسر علی محمد شیخ الاسلامی؛ مادر همایون، هلن، هومن، و هاله؛ عروس اشرف السادات

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید