دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج ماه بیگم

و ۱۲۸۲ ق

تاج ماه بیگم، دختر میرزا عیسی قائم مقام فراهانی، خواهر میرزا موسی خان و میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام فراهانی بود. او با شاهزاده ملک قاسم میرزا، فرزند فتحعلی شاه، ازدواج کرد. تاج ماه بیگم، معروف به حاجیه عمه، از بزرگترین وقف کنندگان کتاب در آستان قدس بود و املاکش در آذربایجان وقف است. او در سال ۱۲۸۲ ق در گذشت.

دايرة المعارف زن ایرانی (جلد یک) به سرپرستی مصطفی اجتهادی، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، چاپ اول ۱۳۸۲. موسوی گرمارودی، سید علی. زندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی. تهران: قدیانی، ۱۳۸۴. ج ۱. حسینی بلاغی، عبدالحجت. تاریخ تهران یا قسمت مرکزی و مضافات. بی جا، بی نا، ۱۳۵۰. ج۱. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید