دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پرویز میرزا

پسر خدیجه فیض‌الله بیگی و امام قلی میرزا؛ وی با توران فیروز (همایون) ازدواج کرد و هشت فرزند داشت: ماهرخ، فرزین، فرزانه، امام قلی، کامیار، محمد، فریبا، و نازیلا.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید