دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پریچهر ملک قاسمی

دختر صدیقه منیعی و سلطان مراد میرزا؛ وی با عزیز منیعی ازدواج کرد و سه فرزند به نام‌های نیلوفر، سلیم، و ارسلان دارد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید