دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهرماه خانم عصمت السلطنه

ت ۱۲۳۱ یا ۱۲۳۲ ق
و ۲۵ ذی‌القعده ۱۳۰۵ ق

مهرماه خانم عصمت السلطنه فرزند جهان آرا خانم و فرهاد میرزا معتمدالدوله بود. مهرماه خانم چهار بار ازدواج کرد. اولین همسر وی میرزا محمد قوام الدوله آشتیانی بود که بعد از مدتی با داشتن دو فرزند، به نامهای میرزا تقی خان معتضدالملک و مصطفی خان عظیم الدوله، از او جدا شد. همسر دوم عصمت السلطنه حسین خان حسام الملک کرمانشاهی بود. همسر سوم وی میرزا موسی خان وزیر لشکر بود که از وی صاحب پسری به نام عبدالحسین خان مشیراکرم (قوام السلطان) شد. همسر بعدی وی عبدالوهاب خان نصیرالدوله بود. حاجیه مهرماه خانم عصمت السلطنه در ۲۵ ذی القعده ۱۳۰۵ درگذشت و در مقبره میرزا موسی خان وزیر لشکر، در صحن حرم حضرت عبدالعظیم، دفن شد.

مهرماه خانم عصمت السلطنه فرزند جهان آرا خانم و فرهاد میرزا معتمدالدوله بود. مادرش، جهان آرا خانم، از فرزندان محمدعلی میرزا دولتشاه (پسر فتحعلی‌ شاه) بود. او در ابتدا قرار بود به عقد عباس میرزا ملک آرا، برادر ناتنی ناصرالدین شاه، در آید که این ازدواج سر نگرفت و بعد از آن چهار بار ازدواج کرد. اولین همسر وی میرزا محمد قوام الدوله آشتیانی (وفات محرم ۱۲۹۰ ق) بود که بعد از مدتی با داشتن دو فرزند به نامهای میرزا تقی خان معتضدالملک و مصطفی خان عظیم الدوله، از او جدا شد. همسر دوم عصمت السلطنه حسین خان حسام الملک کرمانشاهی بود. همسر سوم وی میرزا موسی خان وزیر لشکر (وفات جمادی الثانی ۱۲۹۸)، فرزند میرزا هادی آشتیانی، بود که از وی صاحب پسری به نام عبدالحسین خان مشیراکرم (قوام السلطان) شد. همسر بعدی وی عبدالوهاب خان نصیرالدوله (وفات ۶ جمادی الاول ۱۳۰۴) بود. مهرماه خانم عصمت السلطنه سفر حج خود را در ۲۴ رمضان ۱۲۹۷ آغاز کرد که تا رجب ۱۲۹۸ ق ادامه یافت. او سه سال بعد از ازدواج با نصیرالدوله، در ۲۵ ذی القعده ۱۳۰۵ درگذشت و در مقبره میرزا موسی خان وزیر لشکر، در صحن حرم حضرت عبدالعظیم، دفن شد. بستن

Safarnāmahʹhā-yi Ḥajj-i Qājārī / bih kūshish-i Rasūl Jaʻfariyān. Tihrān : Nashr-i ʻIlm, 1389 [2010 or 2011] ‫ تهران : نشر علم، 1389 [2010 or 2011] 8 v. رکوعی، عزت الله. دوله ها و سلطنه ها در دوره قاجار. تهران: کیوان، 1389. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید