دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اکرم الدوله

دختر میرزا فتح علی خان صاحب دیوان (پسر علی‌ اکبر قوام‌الملک اول (شیرازی) و داماد فتحعلی‌ شاه قاجار)

https://fa.wikipedia.org/wiki/فتحعلی‌خان_صاحب‌دیوان بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید