دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شاهزاده اویس میرزا کیخسروی مقدم

همسر شمس السادات وزیری (گلین شازده)؛ پدر شاهزاده ملوک کیخسروی وزیری، امیرالملوک، عبدالله، علی، سیفی، و محمدعلی میرزا (شاهزاده کوچک)؛ پدر بزرگ پروانه، پوراندخت، و امیر

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید