دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمس السادات وزیری

شمس السادات وزیری (گلین شازده) نوه محمد‌ علی میرزا و خواهر فخرالسادات و مریم بود. وی با شاهزاده اویس میرزا ازدواج کرد و فرزندان آنها عبارتند از: شاهزاده ملوک کیخسروی وزیری، امیرالملوک، عبدالله، علی، سیفی، و محمدعلی میرزا (شاهزاده کوچک)

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید