دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منوچهر میرزا

پدربزرگ مادری عظمی عدل؛ همسر شمس‌السلطنه و فرزندانشان عبارتند از: قمر (امیرزاده خانم)، کشور (شوکت‌السلطنه)، و شازده ضیاءالدوله

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید