دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یوسف عدل (پسر یحیی)

پسر فرناند تلیه و یحیی عدل؛ نوه امیرزاده خانم (قمر)

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید