دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج الدوله

و ۲۵ شوال ۱۲۷۳ ق قم

تاج الدوله طاووس خانم دختر میرزا محمد خان دولو و خواهر گوهر خانم و اللهیار خان آصف‌الدوله است؛ در سال ۱۲۱۷ قمری با عباس میرزا نایب السلطنه ازدواج کرد و محمد شاه فرزند آنها است.

این اطلاعات از اسناد این مجموعه استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید