دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بداغ خانم (جونی)

دختر عبدالحسین میرزا فرمانفرما؛ همسر آقای مجتهدی؛ مادر رضا، کریم، احمد، و ناهید؛ خاله افسانه اسفندیاری

صاحب مجموعه بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید