دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آفاق ابراهیمی

دختر نورالعین خانم (خانم خواتین) و نصرالله خان ابراهیمی؛ با علی ایرانی ازدواج کرد و فرزندانشان عبارتند از: ارسطو، ناهید، ثریا، مهدی، منصور، فاطمه، محمود، و مسعود

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید