دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد ابراهیم سالار بهزادی

پسر نصرت خانم عامری و علی اکبر خان سالار اسعد؛ همسر عامردخت (دختر شوکت نظام)، و پدر محمد، گوهرتاج، محمد کاظم، معصومه، پری سیما، و فرشته

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید