دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سپورا

سپورا همسر عزرا یعقوب است. وی پس از فوت همسرش خانه شان را به کنیسه عزرا یعقوب تبدیل می کند.

این اطلاعات از طریق صاحب مجموعه، هارون یشایائی، به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید