دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بکتور نیکخواه

ت ۱۲۹۲ ش
و ۱۳۶۶ ش

دختر قمر و موسی نیکخواه؛ خواهر فرنگیس، عزیزالله، و سلیمان؛ همسر الیاس؛ مادر فریده، پریچهر، مظفر و فریدون؛ وی در مدرسه دخترانه آلیانس تهران (Alliance Israélite Universelle) درس خواند و معلم بود.

این اطلاعات از طریق صاحب مجموعه، هارون یشایائی، به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید