دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اخترالسلطنه شیبانی صالح

دختر مهرزاد و حیدرعلی صالح (صارم السلطان)؛ با سید رضی صحت طباطبایی ازدواج کرد؛ فرزندان آن‌دو: ابوالحسن رضی، محمد رضی، حسین رضی، مرتضی طباطبایی، علی طباطبایی، و محمود طباطبایی.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید