دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ثریا اسفندیاری بختیاری

دختر اوا کارل و خلیل اسفندیاری بختیاری؛ همسر دوم محمدرضا شاه پهلوی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید