دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ثریا سلطان

خواهر شوهر گلبدن باجی و مادر غلام و جمال؛ او از خدمتکاران خانه نگار خانم و رضا قلی خان غفاری بود.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید