دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکرم السلطنه

دختر مختارالسلطنه؛ همسر عبدالله غفاری خبیر الممالک؛ فرزندان: گوهر خانم، احترام الملوک، زمان الدین خان، معزالدین خان، و ابوالقاسم خان

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید