دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجی سید رضی رشتی

همسران و فرزندان: ۱- فاطمه مبینی (یک دختر و یک پسر)، ۲- خانم دیلمانی (سه دختر)، ۳- محترم اشرفی (چهار دختر: اعتکاف، منیر، فخری، و شکوه سادات)، ۴- جمیله خانم (یک دختر)؛ او برادرزاده محترم اشرفی بود.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید