دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آقا علی خان

همسر شریفه و پدر حاج میرزا احمد خان (سعید دیوان، حاکم کاشان وقم)

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه و اسناد خانواده است. نام آقا علی خان و شریفه در شجره نامه نیست. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید