دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاج میرزا احمد خان (سعید دیوان)

حاج میرزا احمد خان (سعید دیوان، حاکم کاشان وقم) پسر آقا علی خان و برادر میرزا حسین (مؤید خلوت) است.

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه و اسناد خانواده است. نام آقا علی خان و میرزا حسین در شجره نامه نیست. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید