دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجیه خانم مهتدی

دختر محمد مقنی باشی و همسر میرزا ابوالقاسم یزدی. آنها سه فرزند به نام‌های ربابه معرب (افضل مهتدی)، کبری، و نصرت (اکرم خانم) داشتند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید