دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی کفایت اسعد

دختر بی‌بی صنم و علی قلی خان (سردار اسعد دوم)

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو