دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خسرو خان (سردار ظفر)

پسر بی‌بی مهری جان و حسین قلی خان ایلخانی؛ او هفت بار ازدواج کرد: همسر اول: بی‌بی سکینه، دختر حاج ایلخانی، و صاحب شش فرزند به نام‌های علی نقی خان، مهدی قلی خان (سالار مسعود)، الیاس خان (صارم الملک)، اسکندرخان، علی مراد خان، و بی‌بی شاهزاده بیگم؛ همسر دوم: بی‌بی فرنگیس از خانواده عکاشه، و صاحب هشت فرزند به نام‌های امیرحسین خان، قباد خان، سلطان حسین، فروغ ظفر، بی‌بی شوکت، بی‌بی بلقیس، بی‌بی نوری جان، و بی‌بی شمس‌الملوک؛ همسر سوم: بی‌بی بیگم جان، و صاحب سه فرزند به نام‌های نصرالله خان، بی‌بی خدیجه، و بی‌بی هاجر؛ همسر چهارم: بی‌بی حیات، و صاحب دو پسر به نام‌های علی صالح خان و محمد خان؛ همسر پنجم: حبیب سلطان، و صاحب چهار فرزند به نام‌های حمید خان، مجید خان، بی‌بی مهین، و بی‌بی ایران؛ همسر ششم: بی‌بی آغا بیگم، و فرزندشان بی‌بی توران؛ همسر هفتم: بی‌بی ملک، و فرزندشان خداداد بوده‌است.

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید