دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

احمد رضا (گوگول)

پسر بی‌بی افسر اسعد و احمد قلی خان صمصام

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید