دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی صنم (همسر سردار اسعد دوم)

همسر اول علی قلی خان (سردار اسعد دوم)؛ فرزندانشان عبارتند از: محمد تقی خان (امیر جنگ)، جعفر قلی خان (سردار اسعد سوم)، منوچهر خان، محمد قلی خان (سردار بهادر)، بی‌بی طوبی، بی‌بی تاجی، بی‌بی کفایت، و بی‌بی خانم جان

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید