دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی قلی خان (سردار اسعد دوم)

ت ۱۲۳۶ ش

پسر بی‌بی مهری جان و حسین قلی خان ایلخانی؛ او سه بار ازدواج کرد: همسر اولش بی‌بی صنم بود و فرزندان آن‌دو عبارتند از: محمد تقی خان (امیر جنگ)، جعفر قلی خان (سردار اسعد سوم)، منوچهر خان، محمد قلی خان (سردار بهادر)، بی‌بی طوبی، بی‌بی تاجی، بی‌بی کفایت، و بی‌بی خانم جان؛ همسر دومش بی‌بی آغا بیگم بود و فرزندان آن‌دو عبارتند از: خان بابا خان، محمد خان (سالار اعظم)، محمد حسن خان، و بی‌بی ماه بیگم؛ و همسر سومش بی‌بی شیرین بود که نام فرزندشان بی‌بی لیلا بود.

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید