دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امیرحسین خان برمکی

برادر نصرت الملوک برمکی؛ همسر اولش تاجی خانم بود و بعد از جدایی از او با توران خانم، دختر مستوفی الممالک، ازدواج کرد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید