دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جمیله آغا صادقی

ت ۱۳۱۳ ش

دختر شاه بیگم طاهری و لطفعلی صادقی؛ او با نورالله یزدان دوست ازدواج کرد و فرزندان آنها عبارتند از: اقدس، رحمان، احمد، اکرم، رضا، و اعظم.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید