دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

الهه باقری

دختر مینا (صدیقه) عابدی و عبدالله باقری؛ او صاحب مجموعه الهه باقری است.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید