دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مؤذن فرقانی

دختر شمسی جان فرقانی و محمد فرقانی؛ مادر اکبر

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید