دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سلطان فرقانی

سلطان فرقانی ورنوسفادرانی، دختر شمسی جان فرقانی و محمد فرقانی، و نوه سلطان خانم و میرزا علی خان فرقانی (نیرالکتاب). او با احمد دباغی ازدواج کرد و آن دو صاحب نه فرزند به نام‌های ملوک، ایران، عفت، اقدس، غلامحسین، زهرا، قاسمعلی، ملکه و طیبه شدند.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید