دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پرویز (بهمن) قاجار

ت ۱۲۶۴ ش

همسر دوم آلجای افشار سوباتایلو

این اطلاعات را صاحب مجموعه (یاسمین مؤیدی) در اختیار ما گذاشته است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید