دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یاسمن (یاسمین) مؤیدی

دختر آلانقو افشار استاجلو و اسکندر مؤیدی، و همسر کامران کاتوزیان. آن ها دو فرزند به نام های کاوه و مراد دارند. یاسمن (یاسمین) مؤیدی صاحب این مجموعه است.

این اطلاعات را صاحب مجموعه (یاسمین مؤیدی) در اختیار ما گذاشته است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید