دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تیمور افشار

پسر پرنسس امیرخلخالی و رحیم (تمقاچ) افشار. در جوانی درگذشت.

این اطلاعات را صاحب مجموعه (یاسمین مؤیدی) در اختیار ما گذاشته است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید