دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سید کمال الدین جناب

سید کمال‌الدین (میرزا علی)، پسر سلطنت خانم (شاهزاده جان) و میرسید علی جناب؛ با پری رستگار ازدواج کرد؛ فرزندان: فریبرز و فریناز

این اطلاعات از طریق خانواده، شجره نامه، و اسناد مجموعه میر سید علی جناب به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید